Top Page Key Visual

ปากกาตรวจธนบัตรปลอม

Introduction

Specification (คุณลักษณะของเครื่อง)

  • ปากกาตรวจธนบัตรปลอม ใช้สำหรับ ตรวจสอบธนบัตร ได้กว่า 200 สกุลเงินทั่วโลกรวมทั้งธนบัตรไทย
  • เพียงขีดลงบน ธนบัตร ถ้า สีเหลือง หรือไม่มีสี เป็น ธนบัตร จริง สีน้ำตาลเข้ม – ดำ เป็น ธนบัตร ปลอม
  • ปากกาตรวจธนบัตรปลอม นี้สามารถใช้งานได้มากกว่า 6,000 ครั้ง

Media