Top Page Key Visual

KX-2000

Introduction

เครื่องตรวจธนบัตรปลอมสกุลต่างประเทศ KX-2000 สามารถตรวจธนบัตรสกุลต่างประเทศได้ มากถึง 6 สกุล 

โดยมี Sensor ที่ใช้ในการตรวจธนบัตรปลอมที่ถูกยอมรับในธนาคารต่างๆอีกทั้ง ยังมีเสียงเตือนหากตัวเครื่องพบธนบัตรต้องสงสัย และสะสมยอดการนับธนบัตรสะสม ในแต่ละครั้งได้อย่างครบถ้วน

ในอนาคตหากมีธนบัตรชนิดใหม่ออกมา ตัวเครื่องยังสะดวกในการ Upgrade ข้อมูลของธนบัตรใหม่อีกด้วย จึงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในการใช้ตรวจสอบเงินสกุลต่างประเทศใน Booth Exchange ต่างๆ และจุดรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารชั้นนำ

 

Specification (คุณลักษณะของเครื่อง)

  • ระบบป้อนธนบัตร แบบลูกกลิ้งใช้แรงเสียดทาน
  • ตรวจธนบัตรปลอมด้วยระบบ UV, MG, IR
  • ความเร็วในการนับ  1ฉบับต่อ 1วินาที
  • หน้าจอแสดงผล LCD
  • ขนาดกำลังไฟ 100-240V, 50/60 Hz
  • ขนาดเครื่อง 128x138x71 มม. 
  • น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม