Top Page Key Visual

GFC-350

Introduction

Specification (คุณลักษณะของเครื่อง)

  • ระบบป้อนธนบัตร แบบลูกกลิ้งใช้แรงเสียดทาน
  •  ตรวจธนบัตรปลอมด้วยระบบ UV,MG
  • ความเร็วในการนับ 600, 1000 , 1500 ฉบับต่อนาที
  • ช่องบรรจุธนบัตร 200ฉบับ
  • ช่องรับธนบัตร 150ฉบับ
  • หน้าจอแสดงผล LED
  • ขนาดกำลังไฟ  100-240V, 50/60 Hz
  • อัตราการกินไฟ 40วัตต์
  • ขนาดเครื่อง 298x244x153 
  • น้ำหนัก   7.2 กิโลกรัม